Ga naar hoofdinhoud Lopende aanbiedingen

Gratis ruilen en retourneren binnen 30 dagen. Klik hier om ons beleid te raadplegen.
Voor persoonlijk advies kunt u in België contact met ons opnemen op +32 2 400 2600

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: maart 2021


De maatschappelijke zetel van Cartier International AG is gevestigd te Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Zwitserland. De Platforms zijn eigendom van en worden uitgegeven door Cartier International AG en worden geëxploiteerd met de technische ondersteuning van YOOX Net-A-Porter Group S.p.A. (de "Aanbieder")

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen uw gebruik van de websites en mobiele applicaties van Cartier (samen de "Platforms"). In deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken we de term Cartier (en “wij", "ons" en “onze") om te verwijzen naar het hoofdkantoor van Cartier International AG op bovenstaand geregistreerd adres en onze gelieerde bedrijven.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voor u het Platform gebruikt. Door gebruik te maken van het Platform, geeft u te kennen dat u instemt en akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan bent u niet bevoegd het Platform te blijven gebruiken.

Updates van deze gebruiksvoorwaarden


Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden, dus kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven van updates. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden zal altijd beschikbaar zijn op het Platform. Elke nieuwe versie van deze Gebruiksvoorwaarden zal van kracht worden en zal het gebruik van het Platform en uw relatie met ons onmiddellijk regelen op de datum van publicatie. Door gebruik te blijven maken van het Platform, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze updates en wijzigingen.

Hostingdiensten voor onze website worden geleverd door de Provider in Italië.

Mobiele applicaties kunnen door ons of door andere bedrijven worden gehost en u dient zich te houden aan de relevante voorwaarden van dat andere bedrijf.

Onze praktijken inzake informatieverzameling op de Platforms, zoals de soorten informatie die we verzamelen over bezoekers van de Platforms en de manieren waarop we die informatie kunnen gebruiken, worden beheerst door de voorwaarden van ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

Klanten die online of telefonisch producten kopen via het Cartier Client Relations Centre moeten de Verkoopvoorwaarden en het Retour- en ruilbeleid lezen, die de voorwaarden van deze aankopen zullen bepalen. De onderstaande bepalingen met de titel "Beperking van aansprakelijkheid" hebben geen betrekking op de verkoop van producten via internet of telefoon en wij verwijzen u naar de Verkoopvoorwaarden voor de desbetreffende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Cartier heeft haar verschillende Platforms gecreëerd om informatie te verstrekken over haar bedrijf en producten voor uw persoonlijk gebruik. Hoewel aanzienlijke inspanningen zijn verricht om ervoor te zorgen dat de visuele voorstellingen van Cartier producten die op de Platforms worden getoond, representatief zijn voor de kleur, het ontwerp en de stijl enz. van de originele producten, kunnen kleine variaties, vervormingen en/of verschillen zichtbaar zijn in vergelijking met het originele product. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan technische problemen, zoals uw browser- of computerinstellingen. Dienovereenkomstig kunnen Cartier en de Aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele duidelijke verschillen in de productafbeeldingen die op de Platforms worden afgebeeld en de originele producten. Wij raden u ten zeerste aan een bezoek te brengen aan een van onze boetieks of erkende detailhandelaren voordat u online of per telefoon een aankoop doet.

U mag één computerkopie downloaden of één kopie afdrukken van het materiaal dat u ter beschikking wordt gesteld via de Platforms, of de applicatie downloaden op uw mobiele apparaat, uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel, educatief, privé- of huishoudelijk gebruik, op voorwaarde dat eigendomsvermeldingen, in het bijzonder vermeldingen van intellectueel eigendom zoals copyright©, handelsmerk™, intact blijven en niet worden gewijzigd, gewist of veranderd. Tenzij anders vermeld, dient u ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op de Platforms (zoals creaties, producten, afbeeldingen, foto's, met inbegrip van elke persoon die op de foto's wordt afgebeeld, illustraties, iconen, teksten, videoclips, muziek, geschreven en andere materialen) ("Cartier Material") beschermd zijn door wetgeving zoals auteursrecht, modellenrecht en handelsmerkwetgeving en door internationale verdragsbepalingen en nationale wetten over de hele wereld.

U mag geen enkel Cartier materiaal verkopen, reproduceren, distribueren, bekend maken, wijzigen, weergeven, in het openbaar uitvoeren, rapporteren of op andere wijze afgeleide of tweedehands werken voorbereiden die gebaseerd zijn op of gebruik maken van enig Cartier materiaal op enigerlei wijze voor openbare of commerciële doeleinden. Bovendien mag het Cartier materiaal niet worden weergegeven of bekend gemaakt op een ander platform, in een computernetwerkomgeving of op een ander digitaal platform, voor welk doel dan ook. In het geval van schending van een van deze Gebruiksvoorwaarden, zal uw toestemming om het Materiaal van Cartier te gebruiken automatisch worden beëindigd en moeten alle kopieën die van het Materiaal van Cartier zijn gemaakt onmiddellijk worden vernietigd. Elk ongeoorloofd gebruik van het Materiaal van Cartier kan een inbreuk vormen op het auteursrecht, het merkenrecht, het recht op privacy en publiciteit, en de communicatievoorschriften en -statuten.

Dit gedeelte betreft mededelingen aan Cartier. Het heeft geen betrekking op de communicatie van persoonlijke informatie aan Cartier in verband met vragen van klanten, het gebruik van diensten of de aankoop van producten per telefoon of via het Platform. Voor dit laatste gelden de regels die zijn vastgelegd in het Privacybeleid.

Alle ongevraagde communicatie of materiaal dat u naar Cartier verzendt via de Platforms of via sociale media, per elektronische post of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens, vragen of antwoorden, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal door Cartier worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

Bovendien geniet Cartier een wereldwijde reputatie voor zowel het ontwerp als de vervaardiging van luxegoederen van hoge kwaliteit. Daartoe beschikt het over eigen bronnen van creativiteit, met name zeer bekwame teams van ontwerpers die de creaties van Cartier uitdenken en perfectioneren. Dientengevolge kan Cartier niet instemmen met of aanvaarden de ontvanger te zijn van ongevraagde voorstellen tot samenwerking. Het is inderdaad denkbaar dat Cartier reeds aan soortgelijke ideeën en/of creaties werkt. U wordt er derhalve op gewezen dat Cartier niet geïnteresseerd is in het ontvangen van ideeën of andere voorstellen met betrekking tot creaties die u mogelijk wenst in te dienen.

Deze sectie is van toepassing op de Platforms en niet op de producten die online of per telefoon kunnen worden verkocht door een van onze lokale of regionale markten.

Cartier tracht ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Cartier garandeert of verklaart echter niet dat het Materiaal van Cartier accuraat, foutloos of betrouwbaar is of dat het gebruik van het Materiaal van Cartier geen inbreuk zal maken op rechten van derden.

Cartier en de Aanbieder garanderen niet dat de functionele en/of technische aspecten van de Platforms of het Cartier Materiaal vrij van fouten zullen zijn of dat de Platforms, het Cartier Materiaal of de servers die deze ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Als het gebruik van de Platforms of het Materiaal van Cartier ertoe leidt dat eigendommen, materiaal, apparatuur, gegevens of andere elementen moeten worden onderhouden of vervangen, zijn Cartier en de Aanbieder niet verantwoordelijk voor deze kosten. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Platforms aan u verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "BESCHIKBAAR" EN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, REDELIJKE ZORG EN DESKUNDIGHEID, OF NIET-INBREUK. Cartier en haar leveranciers geven geen garanties met betrekking tot het materiaal, de software, de tekst, de downloads, de grafische voorstellingen en de links van Cartier, noch met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Platforms.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Cartier en de Aanbieder niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van informatie die beschikbaar is via de Platforms of enige aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies van gebruik, onderbreking van zaken, gederfde winst of verloren gegevens, ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als Cartier en/of de Aanbieder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden consumentenbeschermingswetten bepaalde uitsluitingen of beperkingen van garanties of aansprakelijkheden mogelijk niet toestaan, en dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen daarom mogelijk niet van toepassing zijn.

In het algemeen zijn alle handelsmerken, logo's en dienstmerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op de Platforms verschijnen gedeponeerde, niet gedeponeerde of anderszins beschermde handelsmerken van Cartier of zijn ze in licentie gegeven voor gebruik door Cartier door derden. Andere handelsmerken zijn eigendomsmerken en zijn geregistreerd bij hun respectieve eigenaars. Niets op het Platform mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie of anderszins, van licenties of recht om een handelsmerk te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cartier of die van de derde partij die eigenaar is van het handelsmerk. Misbruik van enig handelsmerk weergegeven op de Platforms, of enige andere inhoud op de Platforms, behalve zoals hierin voorzien, is ten strengste verboden.

Alle inhoud (met inbegrip van Cartier Materialen) op de Platforms zijn ofwel Auteursrecht © Cartier of zijn in licentie gegeven voor gebruik door Cartier. Al rechten zijn voorbehouden. Zie de sectie hierboven over het Gebruik van Materialen op de Platforms.

De Platforms kunnen links bevatten naar andere platforms die worden beheerd door derden die niet aan Cartier zijn verbonden. Het opnemen van een link naar dergelijke sites van derden houdt geen goedkeuring in door Cartier van die sites. Cartier heeft niet alle inhoud van de gekoppelde sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van eventuele pagina's buiten deze site of van andere sites die gekoppeld zijn aan een van de Platforms. Indien u ervoor kiest om door te klikken op een link naar een pagina buiten deze site of een site van een derde partij, dan is dit op eigen risico.

Cartier staat niet toe dat een link wordt gelegd naar een van zijn Platforms vanaf een platform van een derde zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

U stemt ermee in dat Cartier uw toegang tot en gebruik van de Platforms kan beëindigen of opschorten indien Cartier redelijkerwijs van mening is dat u de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of in strijd daarmee hebt gehandeld, of de rechten van Cartier, zijn gelieerde ondernemingen of een derde hebt geschonden, met of zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat Cartier de terbeschikkingstelling van een van de Platforms kan wijzigen of stopzetten, met of zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat Cartier en/of de Aanbieder niet aansprakelijk zullen zijn jegens u of enige derde partij als gevolg van een dergelijke wijziging of stopzetting. De bepalingen getiteld "Beperking van aansprakelijkheid" en "Algemene bepalingen" blijven ook na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

Tenzij anders vermeld, worden de informatie en het Materiaal van Cartier die op de Platforms worden aangeboden uitsluitend aangeboden met het doel de producten en diensten van Cartier te promoten en in bepaalde gevallen om producten op verschillende manieren te koop aan te bieden. Cartier verklaart niet dat het materiaal van Cartier geschikt of beschikbaar is voor gebruik in elk land ter wereld. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke plaatselijke wetgeving, waarbij u in gedachten moet houden dat de toegang tot het Materiaal van Cartier door bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk niet legaal is. Onze producten zijn in vele delen van de wereld verkrijgbaar. De Platforms kunnen echter producten identificeren die niet wereldwijd beschikbaar zijn.

Als blijkt dat een bepaling, of een deel van een bepaling, van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van een bepaling geacht geen deel uit te maken van deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet aangetast, tenzij anders vereist door de werking van de toepasselijke wetgeving.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van het Platform, en vervangen en vernietigen alle voorgaande overeenkomsten, concept-overeenkomsten, regelingen, toezeggingen of nevencontracten van welke aard dan ook gemaakt door de partijen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, met betrekking tot dit onderwerp.

De verklaring van afstand door Cartier van een schending van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige andere of latere schending.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland, zonder verwijzing naar conflicten van wettelijke bepalingen. Elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de geldigheid, ongeldigheid, schending of beëindiging ervan, zal worden beslecht of bemiddeld in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de Zwitserse wetgeving verschillen van de verplichte consumentenwetten in uw eigen land, zullen wij u een soortgelijke bescherming bieden.

If you have any questions or comments about these Terms of Use, or matters generally, please contact us at the address provided below. You can also use this address if you wish to request a copy of the personal data we hold about you.

RLG Europe BV
PO Box 2967
NL-1000 CZ Amsterdam
Netherlands


CustomerService.BNLS@cartier.com

+3224002600

Terug naar boven

Voettekst: u kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief, door het dienstenmenu bladeren, omgeleid worden naar externe sites Cartier, de weergegeven landnaam wijzigen.