เงื่อนไขการซื้อขาย คาร์เทียร์ อี-บูติค

การปรับปรุงครั้งล่าสุด: พฤษภาคม 2565


เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดทำการตรวจสอบเป็นระยะเวลาเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เงื่อนไขการซื้อขายฉบับล่าสุดจะแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มเสมอ เงื่อนไขการซื้อขายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่โพสต์ และจะใช้บังคับกับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการที่มีขึ้นนับจากวันดังกล่าว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขการซื้อขายซึ่งมีขึ้นหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อ จะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อนั้นและความสัมพันธ์ของคุณกับเรา เว้นแต่ตามที่อาจกำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ใช้บังคับกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการของคาร์เทียร์ซึ่งคุณอาจสั่งซื้อจากผู้ขายของเรา (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) โดยใช้เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันหรือดิจิทัลแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งอ้างถึงเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์ม") หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา ("ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์")

บริษัท ริชมอนด์ ลักซ์ชัวรี (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ คาร์เทียร์ ประเทศไทย เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 11 ยูนิต 1105-09 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ("ผู้ขาย" "คาร์เทียร์" "เรา" และ "ของเรา") หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของเราคือ 0105546036311

ผู้ขายเป็นบริษัทในเครือของคาร์เทียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี ซึ่งเป็นเจ้าของและบรรณาธิการของแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดการใช้งาน และคาร์เทียร์ เอสเอ ซึ่งรับผิดชอบต่อหลักวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ ด้วยการส่งคำสั่งซื้อ คุณตกลงที่จะผูกพันตนโดยข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ และนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งให้รวมอยู่ในเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของเรา โปรดดูนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าของเรา

โปรดอ่านเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม (เรียกว่า "ช่องทางการขาย") ก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการ คุณจะได้รับการร้องขอให้ตกลงตามเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ ถ้าคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ คุณจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดผ่านทางช่องทางการขายได้ การซื้อขายผ่านจุดขายหน้าร้าน (เช่น บูติคขายปลีกหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา) หรือบุคคลที่สาม (เช่น ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต) ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้

กรณีบุคคลธรรมดา ซึ่ง (ก) บรรลุนิติภาวะแล้วตามที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญา (กล่าวคือ ยี่สิบปี สำหรับในประเทศไทย) (ข) มีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าทำสัญญา และ (ค) ใช้ที่อยู่สำหรับการจัดส่งในประเทศที่เรามีการจัดส่งสินค้าไปให้ ตามที่ระบุไว้โดยช่องทางการขาย จึงอาจสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางการขายได้ หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย คุณจะต้องขอให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณส่งคำสั่งซื้อแทนคุณ และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณจะได้รับการร้องขอให้ตกลงตามเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้

ด้วยการส่งคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางการขาย คุณขอรับรองและยืนยันว่าคุณเป็นลูกค้าผู้ใช้จริงโดยสุจริตซึ่งซื้อสินค้าเพื่อการใช้ส่วนบุคคลโดยตัวคุณเองหรือโดยบุคคลอื่น และคุณจะไม่ส่งมอบ ขาย หรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งสินค้าของเรา หรือจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งผ่านทางช่องทางการขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขความพร้อมและการตอบรับคำสั่งซื้อดังกล่าวจากเรา สินค้าที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มซึ่งไม่สามารถเติมลงในถุงช็อปปิ้งได้ เป็นสินค้าที่ไม่พร้อมสำหรับการขายผ่านทางแพลตฟอร์ม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อ โปรดอ้างอิงส่วนขั้นตอนการสั่งซื้อของเราข้างล่างนี้

การจำกัดปริมาณอาจมีผลบังคับใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าบางอย่าง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อซึ่งเกินจำนวนของสินค้าที่ให้อนุญาตในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เพื่อที่จะส่งคำสั่งซื้อหากคำสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 100,000 บาท คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน และสร้างบัญชีออนไลน์ แต่หากคำสั่งซื้อมีมูลค่า 100,000 บาทขึ้นไป คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีออนไลน์เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้า

อาจมีการให้บริการจัดทำสินค้าเฉพาะบุคคล (เช่น การแกะสลักหรือประทับนูน) หรือบริการอื่น ๆ สำหรับสินค้าบางอย่าง

ถ้าคุณต้องการได้สินค้าที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล คุณจำเป็นต้องนำชิ้นงานไปที่บูติคของ Cartier พร้อมใบรับประกันนอกจากนี้ คำสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคลไม่สามารถยกเลิก หรือคืนได้ และสินค้าที่ได้มีการจัดทำขึ้นเฉพาะบุคคลในลักษณะใด ๆ ผ่านบริการในบูติค หรือจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นความต้องการของคุณ ไม่สามารถส่งคืนให้แก่เราเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคของคุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนการรับประกันของผู้ผลิตและสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย)

ขั้นตอนการสั่งซื้อของแพลตฟอร์มมีดังนี้

  • เพิ่มสินค้าลงในถุงช็อปปิ้ง: เมื่อคุณได้เลือกสินค้าแล้ว คุณอาจวางสินค้านี้ลงในถุงช็อปปิ้งของคุณ คุณอาจตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอื่นต่อไป และเพิ่มสินค้าเหล่านั้นลงในถุงช็อปปิ้งของคุณ (ภายใต้เงื่อนไขความพร้อมและการจำกัดปริมาณของสินค้า) การวางสินค้าลงในถุงช็อปปิ้งของคุณ ไม่ได้เป็นการรับประกันความพร้อมสำหรับการซื้อ ซึ่งจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่ง (Confirmation of Order & Shipment) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  • การสั่งซื้อผ่านบัญชี: เมื่อคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถดำเนินการ "สั่งซื้อ" (Checkout) ได้ ผ่านทางบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถนำสินค้าหนึ่งหรือหลายอย่างที่คุณได้เลือกไว้ออกจากถุงช็อปปิ้งได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • การส่งมอบ การตรวจสอบ และการชำระเงิน: โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสั่งซื้อ คุณจะเพิ่มเติมและตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงอีเมล ที่อยู่สำหรับการจัดส่งหรือจุดรับสินค้าด้วยตนเองที่ร้าน ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับสินค้า และข้อมูลการชำระเงิน) คุณควรตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดทั้งหมดบนหน้าสรุปคำสั่งซื้ออย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อ
  • การส่งคำสั่งซื้อ: คุณจะทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง และส่งคำสั่งซื้อ

สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เราจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) และขอข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากคุณตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ยกเลิก และบอกเลิกคำสั่งซื้อในเวลาใด ๆ โดยมีเหตุผลอันควร โดยเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตัวอย่างเช่น เราอาจปฏิเสธ บอกเลิก หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหากมีข้อโต้แย้งที่ยังค้างอยู่เกี่ยวกับการชำระเงินในการสั่งซื้อครั้งก่อนหน้า หรือหากเราสงสัยว่าคุณได้ทำ (1) กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (2) ได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ ทั้งนี้โดยเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ราคาทั้งหมดที่แสดงอยู่บนหน้าเพจสินค้าของแพลตฟอร์ม หรือเสนอโดยศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ รวมภาษีการขาย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีอื่น ๆ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

สกุลเงินที่ใช้จะถูกปรับตามจุดหมายปลายทางของการจัดส่ง ภายหลังจากที่คุณได้ให้ที่อยู่การจัดส่งแก่เรา และจะแสดงอยู่ในถุงช็อปปิ้งของคุณก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อของคุณ คุณควรตรวจสอบราคาและสกุลเงินที่เป็นปัจจุบันอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ภาษีการขาย ภาษีการใช้ และภาษีอื่น ๆ จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่ทำการจัดส่งสินค้า

ค่าจัดส่ง ถ้ามี ได้มีการอธิบายไว้ในส่วนนโยบายการจัดส่งสินค้าข้างล่างนี้หรือบนช่องทางการขาย ค่าจัดส่งไม่ได้ระบุไว้บนหน้าเพจสินค้า แต่จะเพิ่มเติมลงในราคาสินค้าภายหลังจากที่คุณได้เลือกตัวเลือกสำหรับการส่งมอบแล้ว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีการสรุปก่อนที่คุณจะได้รับการร้องขอให้ยืนยันและส่งคำสั่งซื้อ และจะแสดงอยู่ในอีเมลที่เราส่งถึงคุณในทันทีที่คุณได้เลือกตัวเลือกสำหรับการส่งมอบแล้ว

เราได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ราคาสินค้าและค่าจัดส่งมีความถูกต้องในเวลาที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกนำเข้าในระบบหรือสื่อสารแก่คุณผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ อย่างไรก็ดี ยังมีความเป็นไปได้อยู่เสมอว่าถึงแม้เราจะได้ใช้ความพยายามตามสมควรแล้ว สินค้าบางอย่างที่เสนอผ่านทางช่องทางการขายของเราหรือค่าจัดส่งอาจมีการแสดงราคาไว้ไม่ถูกต้อง ถ้าสินค้าใดซึ่งคุณส่งคำสั่งซื้อหรือค่าจัดส่งใด ๆ มีการแสดงราคาไว้ไม่ถูกต้อง เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงความผิดพลาด ถ้าเราไม่สามารถติดต่อคุณตามรายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อและแจ้งต่อคุณเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเราตอบรับและดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณโดยผิดพลาดในกรณีที่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับราคาหรือค่าจัดส่ง เราอาจยกเลิกการจัดหาสินค้าและคืนจำนวนเงินที่คุณได้ชำระให้แก่คุณโดยใช้วิธีการชำระเงินอย่างเดียวกับที่ผู้ซื้อใช้สำหรับธุรกรรมในครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่คุณส่งคำสั่งซื้อ กับวันที่มีการส่งการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คุณ อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงภาษีที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเพิ่มจำนวนภาษีที่คุณถูกเรียกเก็บ เราจะติดต่อคุณและขอให้คุณยืนยันคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้ง

เรายอมรับวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางการขาย ทั้งนี้ เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการยืนยันตัวตนในรูปแบบเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม คุณจำเป็นจะต้องแจ้งรายละเอียดการชำระเงินที่ครบถ้วน ผู้ถือบัตรชำระเงินทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติโดยผู้ออกบัตร หากผู้ออกบัตรชำระเงินของคุณปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินให้แก่เรา คุณจะต้องติดต่อผู้ออกบัตรของคุณโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหา

วิธีการชำระเงินอื่น ๆ อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติโดยผู้ให้บริการระบบการชำระเงินด้วยเช่นกัน คุณให้อำนาจแก่เราอย่างชัดแจ้งที่จะทำการตรวจสอบความปลอดภัยในการส่งหรือรับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน) เกี่ยวกับคุณ ไปให้แก่บุคคลภายนอกหรือจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดบัตรชำระเงินของคุณ ในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็น เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตรชำระเงินของคุณ การขอการอนุมัติบัตรชำระเงินในเบื้องต้น และการอนุมัติธุรกรรมการซื้อแต่ละรายการ

โดยทั่วไป ราคาเต็มในการซื้อของคุณจะถูกตั้งไว้บนบัตรชำระเงินของคุณจนกระทั่งคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดส่ง ซึ่ง ณ จุดนี้ จะมีการส่งการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งให้แก่คุณ และการเรียกเก็บราคาซื้อที่เกี่ยวข้องจากบัตรชำระเงินของคุณ

ในกรณีที่คุณชำระเงินโดยวิธีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/ อาจมีการยื่นขอรับราคาเต็มในการซื้อของคุณทันทีภายหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อ การชำระเงินล่วงหน้าจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ (รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินคืน เป็นต้น) เมื่อมีการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ จะมีการส่งการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งถึงคุณ ถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในการจัดส่งและ/หรือส่งมอบของเราตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และจะคืนจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าโดยไม่ล่าช้าเกินสมควร สำหรับบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ราคาเต็มในการซื้อของคุณอาจถูกตั้งไว้บนบัตรชำระเงินของคุณจนกว่าจะมีการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่ง ณ จุดนี้ จะมีการส่งการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งให้แก่คุณ และการเรียกเก็บราคาซื้อที่เกี่ยวข้องจากบัตรชำระเงินของคุณ

เมื่อคุณได้ทำการเลือกและส่งคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางการขาย คุณจะได้รับการรับทราบคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร (ด้วยการยืนยันรายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณพร้อมทั้งหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ โดยทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใด) โปรดมั่นใจว่าคุณได้เก็บรักษาหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อนี้ไว้เพื่อการสอบถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณในอนาคต การรับทราบคำสั่งซื้อนี้มิได้เป็นการตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อที่จะยืนยันคำสั่งซื้อ เราจะดำเนินการตรวจสอบทางด้านความน่าเชื่อถือ การต่อต้านการฉ้อโกง ความปลอดภัย และการตรวจสอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนปกติของเรา และหากเป็นที่ยอมรับได้ เราจะดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อคุณได้รับการรับทราบคำสั่งซื้อ คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันว่าถูกต้องตามคำสั่งซื้อที่คุณต้องการ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ หรือหากการรับทราบคำสั่งซื้อนั้นไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของคุณ คุณควรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ทันที

เราจะส่งเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ให้แก่คุณด้วยเมื่อเรารับทราบคำสั่งซื้อของคุณ

เราจะตอบรับคำสั่งซื้อเพื่อการส่งมอบไปยังประเทศที่ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ เราจะไม่ทำการจัดส่งไปยังที่อยู่บางแห่ง เช่น พื้นที่ทหาร พื้นที่หวงห้ามบางแห่ง จุดรับส่งสินค้า โรงแรม หรือตู้ไปรษณีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงส่วนคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

หากคุณสั่งซื้อสินค้าหลายรายการ เราจะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณในทันทีที่สินค้าทั้งหมดพร้อม (จะไม่มีการแยกจัดส่งเป็นบางส่วน เว้นแต่จะมีการแจ้งต่อคุณเป็นอย่างอื่น)

เมื่อเราทำการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ เราจะส่งการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใด) การยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งนี้ถือว่าเป็นการตอบรับคำสั่งซื้อของคุณจากเรา และแสดงถึงการมีอยู่ของสัญญาซื้อขายที่มีผลผูกพัน

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจถึงส่งมอบโดยผู้ขนส่งภายในประมาณการระยะเวลาการส่งมอบนับจากวันที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา และในกรณีใดก็ตาม ภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากวันดังกล่าว เว้นแต่ถ้าการซื้อของคุณเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เราได้อธิบายต่อคุณว่าจะใช้เวลาเพิ่มเติมในการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น ในกรณีของสินค้าหรือบริการที่เราจัดทำหรือผลิตขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

ถ้าหากส่งมอบสินค้าล่าช้าออกไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อลดผลกระทบของความล่าช้า ถ้าเราไม่สามารถส่งมอบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่เราระบุไว้ คุณอาจติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องและรับคืนจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าสำหรับสินค้าใด ๆ ที่คุณยังไม่ได้รับ

ในกรณีใดก็ตาม ทางแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับการที่เราไม่ส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อให้แก่คุณคือ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องและรับการคืนจำนวนเงินที่คุณชำระให้แก่เราล่วงหน้าสำหรับสินค้าใด ๆ ที่คุณยังไม่ได้รับ

เมื่อคุณประมาณการเวลาส่งมอบของคุณ โปรดเผื่อเวลาสำหรับการอนุมัติเครดิต การตรวจสอบที่อยู่ การตรวจสอบความปลอดภัย และการดำเนินการคำสั่งซื้อ โปรดทราบว่าการส่งมอบจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณเสมอ

เราจะต้องการลายมือชื่อที่ลงด้วยตนเองหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือการรับรองด้วยบัตรประจำตัวของคุณ หรือของบุคคล ณ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบที่กำหนด (เว้นแต่คุณจัดการเป็นอย่างอื่น) เพื่อยืนยันการส่งมอบสินค้าแต่ละรายการ ซึ่ง ณ จุดนี้ ความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อสินค้าที่คุณซื้อจะโอนไปยังคุณ หากคุณได้กำหนดตัวผู้รับซึ่งมิใช่คุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบ (เช่น เพื่อเป็นของขวัญ) คุณเข้าใจและยอมรับว่าหลักฐานลายมือชื่อของผู้รับ (หรือบุคคล ณ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบ) จะเป็นหลักฐานของการส่งมอบและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายโดยคาร์เทียร์ และการโอนความรับผิดชอบไปยังผู้รับเช่นเดียวกันเสมือนว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบให้แก่คุณ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้รับที่ประสงค์ของคำสั่งซื้อตามที่ระบุไว้บนฉลากของหีบห่อ และขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเพื่อการยืนยันความถูกต้องในเวลาที่ส่งมอบสินค้าบางประเภท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงส่วนคำถามที่พบบ่อยหรือโทรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางการขาย คุณจะได้รับใบกำกับสินค้าซึ่งจะส่งให้แก่คุณเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่ได้มีการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของคุณ (ไปยังที่อยู่อีเมลของคุณโดยเป็นเอกสารแนบในรูปแบบของไฟล์พีดีเอฟ หรือรูปแบบอื่นใด ) ใบกำกับสินค้าตัวจริงจะถูกจัดส่งพร้อมกับคำสั่งซื้อ หรือจัดส่งแยกไปยังที่อยู่ของคุณที่ให้ไว้ เพื่อที่จะขอรับใบกำกับภาษีที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ คุณจะต้องให้หมายเลขบัตรประจำตัว ชื่อเต็ม และที่อยู่ที่ถูกต้องบนหน้าเพจการจัดส่ง ใบกำกับภาษีที่ออกแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้เป็นที่แน่นอนว่าสินค้าแต่ละชิ้นเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของเราอย่างเคร่งครัด และได้ผ่านการควบคุมของเราในทุกด้าน ทั้งทางเทคนิคและความสวยงาม

สินค้าบางอย่างอยู่ภายใต้การรับประกันของคาร์เทียร์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณประสงค์จะซ่อมแซมสินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันของคาร์เทียร์ที่เกี่ยวข้อง โปรดอ้างอิงการรับประกันของคาร์เทียร์ที่เกี่ยวข้อง และโทรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ในฐานะที่คุณเป็นลูกค้าของเรา คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บังคับ สิทธิตามกฎหมายเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ หรือการรับประกันของคาร์เทียร์ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการขายจะให้บริการพิเศษดังต่อไปนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การห่อของขวัญและบรรจุภัณฑ์

คำสั่งซื้อทั้งหมดจะจัดส่งในกล่องบรรจุของคาร์เทียร์ที่ห่อในลักษณะเป็นของขวัญภายในบรรจุภัณฑ์พิเศษของคาร์เทียร์ พร้อมกับถุงสินค้าของคาร์เทียร์ (ถ้ามี)

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมสินค้าที่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางการขายโปรดอ้างอิงส่วนคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

เราพยายามตรวจสอบให้เป็นที่แน่นอนว่าข้อมูล ซึ่งรวมถึงรายละเอียดสินค้า สัดส่วนและสีที่ให้บนแพลตฟอร์ม หรือในโฆษณาหรือแคตตาล็อค หรือตามที่ให้โดยศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ มีความถูกต้องและสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี เราไม่ขอรับประกัน ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของวัสดุมีค่า และจำนวนของอัญมณีและกะรัตที่ให้นั้นเป็นเพียงข้อมูลชี้แนะเท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย ในกรณีของเครื่องประดับ ข้อมูลนี้จะใช้ขนาด 52 ตามมาตราเมตริกสำหรับแหวน และขนาด 17 ตามมาตราเมตริกสำหรับกำไล

เพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด เราขอปฏิเสธและยกเว้นข้อกำหนด เงื่อนไขและการรับประกันอื่น ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับสินค้าและช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนด เงื่อนไขและการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายซึ่งกำหนดไว้โดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด หรือซึ่งเกิดขึ้นจากการเจรจาทางการค้าหรือธรรมเนียมหรือหลักปฏิบัติทางการค้าในครั้งก่อน

ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ที่จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราสำหรับความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ภายใต้บังคับแห่งประโยคก่อน ความรับผิดโดยรวมที่เราจะมีต่อคุณภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดเพื่อละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือความรับผิดโดยประการอื่นใด ถึงแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้นแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 100 (100%) ของราคาของสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณ

ในบางเขตอำนาจ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันหรือความรับผิดบางอย่าง ดังนั้น ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดข้างต้นบางข้ออาจจะไม่มีผลบังคับใช้

หากพบว่าข้อกำหนดใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดส่วนนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ และความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้เป็นประการอื่นโดยผลของกฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ (และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมอยู่ด้วยการอ้างถึง) ถือเป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และใช้บังคับแทนและเป็นการยกเลิกความตกลง ร่างสัญญา ข้อตกลง คำรับรอง หรือสัญญาประกอบประเภทใดทั้งหมดที่มีขึ้นก่อนหน้านี้โดยคู่สัญญา ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระดังกล่าว

เราไม่ขอรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา

การที่เราผ่อนปรนในกรณีการละเมิดข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ มิให้ตีความว่าเป็นการผ่อนปรนสำหรับการละเมิดครั้งอื่นใดหรือในภายหลังด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างเรากับคุณ บุคคลอื่นใดจะไม่มีสิทธิบังคับข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญานี้ อย่างไรก็ดี หากคุณซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญ ผู้รับของขวัญของคุณจะได้รับประโยชน์จากการรับประกันของคาร์เทียร์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ โดยไม่อ้างถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ รวมถึงความสมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ การละเมิด หรือการบอกเลิกเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ ให้ได้รับการพิพากษาตัดสิน หรือนำเสนอเพื่อการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับแตกต่างจากกฎหมายผู้บริโภคที่ใช้บังคับในประเทศของคุณ เราจะให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกันแก่คุณ

คุณอาจดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลของประเทศที่ผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ หรือในประเทศที่คุณมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ นอกจากนี้ เราอาจดำเนินกระบวนพิจารณาต่อคุณในศาลของประเทศที่คุณมีถิ่นที่อยู่ได้เช่นกัน

โดยไม่เป็นการจำกัดการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อหน้าศาล คุณและคาร์เทียร์จะใช้ความพยายามตามสมควรเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วันเพื่อที่จะแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งกันอย่างฉันท์มิตรก่อน ตามที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เงื่อนไขการซื้อขาย หรือการละเมิดเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการซื้อขายฉบับนี้ หรือเรื่องโดยทั่วไป โปรดติดต่อเราตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนี้

ที่อยู่: คาร์เทียร์ ประเทศไทย เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 11
ยูนิต 1105-09 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร +662-039-5999

  • วันจันทร์ถึงวันเสาร์: 9.00 น. - 20.00 น.
  • วันอาทิตย์: 9.00 น - 17.00 น. 18.00 น.
อีเมล: customerservice.th@cartier.com