ข้อกำหนดการใช้งาน

การปรับปรุงครั้งล่าสุด: เมษายน 2565

คาร์เทียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, Switzerland คาร์เทียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี เป็นเจ้าของและบรรณาธิการของแพลตฟอร์ม

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชั่นคาร์เทียร์ (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์ม") โดยท่าน ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ เราใช้คำว่า คาร์เทียร์ (และ "เรา" และ "ของเรา") เพื่อหมายถึง สำนักงานใหญ่ของ คาร์เทียร์ ณ ที่อยู่จดทะเบียนซึ่งระบุข้างต้น และบริษัทในเครือของคาร์เทียร์

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่ท่านจะใช้แพลตฟอร์ม ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม ถือว่าท่านได้แสดงความยินยอมและความตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มต่อไป

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดทำการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อกำหนดการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดจะแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มเสมอ ข้อกำหนดการใช้งานเวอร์ชันใหม่จะมีผลบังคับใช้ และใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์มและความสัมพันธ์ของท่านกับเราทันทีในวันที่โพสต์ ด้วยการใช้งานแพลตฟอร์มต่อไป ถือว่าท่านตกลงยินยอมผูกพันตนโดยข้อกำหนดของฉบับปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้

ผู้ให้บริการแม่ข่ายสำหรับเว็บไซต์ของเราคือ Richemont International SA ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แม่ข่ายของโมบายแอปพลิเคชันอาจเป็นเราหรือบริษัทแห่งอื่นก็ได้ และท่านควรอ้างอิงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวด้วย

หลักวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราบนแพลตฟอร์ม เช่น ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้เข้าชมแพลตฟอร์ม และวิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลนั้น อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของคาร์เทียร์ (Cartier Client Relations Center) จะต้องอ่านเงื่อนไขการซื้อขายซึ่งจะใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อดังกล่าว ข้อกำหนดในส่วน "การจำกัดความรับผิด" ข้างล่างนี้ไม่ได้ครอบคลุมการขายสินค้าออนไลน์ และโปรดอ้างอิงเงื่อนไขการซื้อขายสำหรับข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่เกี่ยวข้อง
คาร์เทียร์ได้สร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าของคาร์เทียร์ เพื่อการใช้ส่วนบุคคลโดยท่าน ถึงแม้ว่าคาร์เทียร์ได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าภาพของสินค้าคาร์เทียร์ซึ่งแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มแสดงถึงสี การออกแบบ และรูปแบบ ฯลฯ ของสินค้าต้นฉบับ แต่ก็อาจปรากฏความคลาดเคลื่อน ผิดแผก และ/หรือแตกต่างไปบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าต้นฉบับ ซึ่งอาจเกิดจากประเด็นทางเทคนิค เช่น การตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เป็นต้น ดังนั้น คาร์เทียร์จึงไม่สามารถรับผิดต่อความแตกต่างที่ปรากฏระหว่างภาพของสินค้าที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มกับสินค้าต้นฉบับ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านเข้าเยี่ยมชมบูติคหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของเราก่อนที่จะทำการซื้อทางออนไลน์

ท่านอาจดาวน์โหลดสำเนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งชุด หรือสั่งพิมพ์สำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ ของเนื้อหาที่จัดให้แก่ท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อการใช้เองทางการศึกษา เป็นการส่วนตัวหรือในครัวเรือนเท่านั้น โดยมิใช่ในเชิงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ คำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำบอกกล่าวเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ © เครื่องหมายการค้า™ จะต้องคงอยู่ในสภาพเดิม และไม่ถูกแก้ไข ลบหรือเปลี่ยนแปลง เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านควรถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเห็นหรือได้อ่านบนแพลตฟอร์ม (เช่น รูป ภาพถ่าย รวมถึงบุคคลที่อยู่ในภาพถ่าย ภาพประกอบ ไอคอน ข้อความ คลิปวิดีโอ เพลง และเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและในรูปแบบอื่นๆ) ("เนื้อหาของคาร์เทียร์") ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ การออกแบบและเครื่องหมายการค้า และภายใต้บทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายระดับชาติทั่วโลก

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย ทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสาร ดัดแปลง จัดแสดง ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน รายงาน หรือจัดทำโดยประการอื่นซึ่งงานสืบเนื่องหรืองานมือสองบนพื้นฐานของเนื้อหาของคาร์เทียร์ หรือโดยใช้เนื้อหาของคาร์เทียร์ในทางใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ห้ามมิให้จัดแสดงหรือสื่อสารเนื้อหาของคาร์เทียร์บนแพลตฟอร์มอื่นใด หรือในสภาพแวดล้อมระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคาร์เทียร์ที่ให้แก่ท่านจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และสำเนาใดๆ ของเนื้อหาของคาร์เทียร์จะต้องถูกทำลายทันที การใช้เนื้อหาของคาร์เทียร์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ข้อมูล และกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร
ส่วนนี้ว่าด้วยการสื่อสารที่ส่งถึงคาร์เทียร์ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลถึงคาร์เทียร์โดยเกี่ยวข้องกับการสอบถามจากลูกค้า การใช้บริการ หรือการซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ซึ่งกรณีหลังนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับการสื่อสารหรือเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอ ซึ่งท่านส่งถึงคาร์เทียร์ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือสื่อสังคม หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล คำถามหรือคำตอบ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน คาร์เทียร์จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีความเป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ คาร์เทียร์มีแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมนักออกแบบที่มีทักษะความสามารถสูงผู้ทำการคิดค้นและพัฒนางานสร้างสรรค์ของคาร์เทียร์ให้มีความสมบูรณ์ ดังนั้น คาร์เทียร์จึงไม่สามารถตกลงหรือรับที่จะเป็นผู้รับข้อเสนอความร่วมมือที่ไม่ได้มีการร้องขอ โดยแท้จริงแล้ว เป็นที่สามารถคาดคิดได้ว่าคาร์เทียร์อาจจะกำลังทำงานกับแนวความคิดและ/หรือการสร้างสรรค์ในลักษณะเดียวกันอยู่ ดังนั้น คาร์เทียร์จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าคาร์เทียร์ไม่สนใจที่จะรับแนวความคิดหรือข้อเสนออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ซึ่งท่านอาจต้องการที่จะเสนอ

ส่วนนี้ใช้บังคับกับแพลตฟอร์ม และไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่อาจขายทางออนไลน์หรือโดยทางโทรศัพท์โดยตลาดในท้องถิ่นหรือภูมิภาคของเรา

คาร์เทียร์พยายามที่จะตรวจสอบให้เป็นที่แน่นอนว่าข้อมูลที่ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี คาร์เทียร์ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาของคาร์เทียร์มีความถูกต้อง ปราศจากความผิดพลาด หรือเชื่อถือได้ หรือการใช้เนื้อหาของคาร์เทียร์จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

คาร์เทียร์ไม่รับประกันว่าการทำงานและ/หรือเทคนิคของแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาของคาร์เทียร์จะปราศจากความผิดพลาด หรือแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของคาร์เทียร์ หรือเครื่องแม่ข่ายที่จัดให้มีแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของคาร์เทียร์ จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หากการใช้แพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของคาร์เทียร์ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลหรือองค์ประกอบอื่น คาร์เทียร์จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น ทุกสิ่งที่อยู่บนแพลตฟอร์มจัดหาให้แก่ท่าน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" และเพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาตอย่างสูงสุด โดยไม่มีการรับประกันประเภทใด ๆ ไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ความระมัดระวังและทักษะความชำนาญตามสมควร หรือการไม่ละเมิดสิทธิ คาร์เทียร์และผู้จัดหาของคาร์เทียร์ไม่ได้ให้การรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของคาร์เทียร์ ซอฟต์แวร์ ข้อความ สิ่งที่ดาวน์โหลด กราฟิก และลิงก์ หรือเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะได้จากการใช้แพลตฟอร์ม

เพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาตอย่างสูงสุด คาร์เทียร์จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องประเภทใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้มาจากแพลตฟอร์ม หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการใช้ประโยชน์ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดเพื่อละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือความรับผิดโดยประการอื่นใด ถึงแม้ว่าคาร์เทียร์จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ในบางเขตอำนาจ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันหรือความรับผิดบางอย่าง และดังนั้น ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นบางอย่างจึงอาจไม่มีผลบังคับ

โดยทั่วไป เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และเครื่องหมายบริการทั้งหมด (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องหมายการค้าของคาร์เทียร์ที่จดทะเบียน ไม่ได้จดทะเบียน หรือได้รับความคุ้มครองโดยประการอื่น หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่คาร์เทียร์ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้จากบุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายที่มีความเป็นเจ้าของและจดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มที่ตีความได้ว่าเป็นการให้ อนุญาตหรือให้สิทธิใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยประการอื่นใด เพื่อการใช้เครื่องหมายการค้าใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคาร์เทียร์ หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น อนึ่ง ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าใดที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาอื่นใดบนแพลตฟอร์มโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาของคาร์เทียร์) บนแพลตฟอร์ม เป็นลิขสิทธิ์ของคาร์เทียร์ หรือคาร์เทียร์ได้รับอนุญาตให้ใช้ คาร์เทียร์ขอสงวนสิทธิทั้งปวง โปรดอ้างอิงส่วนที่ว่าด้วยการใช้เนื้อหาบนแพลตฟอร์มข้างต้นนี้

แพลตฟอร์มอาจรวมลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคาร์เทียร์ การรวมลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ได้เป็นการบ่งบอกโดยปริยายว่าคาร์เทียร์สนับสนุนไซต์เหล่านั้น คาร์เทียร์ไม่ได้ตรวจพิจารณาเนื้อหาทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในไซต์ที่มีการเชื่อมโยง และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของเพจที่อยู่ภายนอกไซต์หรือไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังแพลตฟอร์ม ถ้าท่านเลือกที่จะคลิกผ่านลิงก์ใดไปยังเพจที่อยู่ภายนอกไซต์หรือไซต์ของบุคคลภายนอก การกระทำดังกล่าวอยู่ในความเสี่ยงของท่านเอง คาร์เทียร์ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มมาจากแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากคาร์เทียร์

ท่านตกลงว่าคาร์เทียร์อาจบอกเลิกหรือระงับการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มโดยท่าน หากคาร์เทียร์เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการโดยขัดกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ไม่ว่าจะพิจารณาตามตัวอักษรหรือเจตนารมณ์ หรือได้ละเมิดสิทธิของคาร์เทียร์ บริษัทในเครือของคาร์เทียร์ หรือบุคคลภายนอกใด ๆ โดยมีหรือไม่มีคำบอกกล่าวถึงท่าน ท่านตกลงว่าคาร์เทียร์จะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใด ๆ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติดังกล่าว ข้อกำหนดในส่วน "การจำกัดความรับผิด" และ "ข้อกำหนดทั่วไป" จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้สิ้นสุดลง

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลและเนื้อหาที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มนี้ เป็นการนำเสนอเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของคาร์เทียร์เท่านั้น และในบางกรณี เป็นการนำเสนอสินค้าเพื่อขายผ่านทางช่องทางต่าง ๆ คาร์เทียร์ไม่ได้ให้คำรับรองว่าเนื้อหาของคาร์เทียร์มีความเหมาะสม หรือมีอยู่พร้อมสำหรับการใช้ในทุกประเทศทั่วโลก ท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ โดยท่านพึงตระหนักว่าการเข้าถึงเนื้อหาของคาร์เทียร์อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับบุคคลบางคนหรือในบางประเทศ สินค้าของเราสามารถจัดหาได้ในหลายส่วนของโลก อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์มอาจมีการระบุสินค้าที่ไม่ได้มีอยู่พร้อมทั่วโลก

หากข้อกำหนดใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดใดของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดส่วนนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ และความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ เว้นแต่ตามที่กำหนดเป็นประการอื่นโดยผลของกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ถือว่าเป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับเราที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม และใช้บังคับแทนและเป็นการยกเลิกความตกลง ร่างสัญญา ข้อกำหนด คำรับรอง หรือสัญญาประกอบประเภทใดทั้งหมดที่มีขึ้นก่อนหน้านี้โดยคู่สัญญา ไม่ว่าโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระดังกล่าว

การที่คาร์เทียร์ผ่อนปรนในกรณีการละเมิดข้อกำหนดใดของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ มิให้ตีความว่าเป็นการผ่อนปรนสำหรับการละเมิดครั้งอื่นใดหรือในภายหลังด้วย

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่อ้างถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงความสมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ การละเมิด หรือการบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ให้ได้รับการพิพากษาตัดสิน หรือนำเสนอเพื่อการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ในกรณีที่กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์แตกต่างจากกฎหมายผู้บริโภคที่ใช้บังคับในประเทศของท่าน เราจะให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกันแก่ท่าน

หากท่านมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือเรื่องโดยทั่วไป โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้ นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้ที่อยู่นี้ได้หากท่านประสงค์ที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่เกี่ยวกับท่าน

โทรศัพท์ +41(0)44 580 90 90
อีเมล: relation.clientele@cartier.com