นโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า คาร์เทียร์ อี-บูติค

นโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของท่านสำหรับวิธีการที่ท่านจะสามารถยกเลิกสัญญากับเรา วิธีการที่ท่านจะสามารถคืนสินค้าที่ท่านซื้อ และสิทธิของท่านที่จะขอรับการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้า

ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาซึ่งก่อขึ้นด้วยการยืนยันคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ท่านได้รับ หรือบุคลที่ท่านกำหนด (นอกจากผู้ขนส่ง) ได้รับการครอบครองสินค้าในคำสั่งซื้อของท่าน ถ้าท่านเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย และได้ทำการซื้อผ่านทางช่องทางการขาย จะถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของท่านที่จะถอนตัวจากสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกำหนดเวลาการถอนตัว การที่ท่านถอนตัวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการถอนตัวถือว่าเพียงพอแล้ว

เพื่อที่จะยกเลิกสัญญาและส่งคืนสินค้าของท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราและปฏิบัติตามคำแนะนำที่จะให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถส่งข้อความที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น อีเมล ถึงเราที่ customerservice.th@cartier.com หรือส่งจดหมายถึงคาร์เทียร์ ประเทศไทย ที่อยู่: เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 11 ยูนิต 1105-09 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือท่านอาจขอยกเลิกโดยใช้แบบฟอร์มการยกเลิกซึ่งระบุไว้ที่ตอนท้ายของนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้านี้ แต่ทั้งนี้ ท่านไม่ผูกพันที่จะต้องใช้แบบฟอร์มนี้

สินค้าที่ซื้อผ่านช่องทางการขายอาจส่งคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้าคาร์เทียร์ อี-บูติค ของเราเท่านั้น ตามที่อยู่ของฝ่ายรับคืนสินค้า (Returns Department) ซึ่งระบุไว้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยโดยผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเรา หรือส่งไปยังบูติคขายปลีกของคาร์เทียร์ที่เลือก ถ้ามี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขาย

สินค้าที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางช่องทางการขาย ไม่สามารถส่งคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้า อี-บูติคของเรา

เพื่อที่จะส่งคืนสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า อี-บูติคของเรา ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุข้างล่างนี้

(1) ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อขอคืนสินค้า และตกลงวันมารับสินค้ากับพันธมิตรโลจิสติกส์ของเรา ในขั้นตอนนี้ ท่านอาจได้รับการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อที่เราจะทำการประเมินสภาพของสินค้านี้ก่อน

(2) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของคาร์เทียร์จะส่งข้อมูลการคืนสินค้าให้แก่ท่านทางอีเมล

(3) ท่านต้องรวมสินค้า อุปกรณ์ทั้งหมดของสินค้า และสิ่งของที่ไม่คิดราคาใด ๆ ซึ่งท่านได้รับโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่าน คู่มือบริการ บัตรรับประกัน และเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งอยู่ในกล่องบรรจุเดิม ไว้ในบรรจุภัณฑ์การส่งมอบ

(4) โปรดปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ

(5) พันธมิตรโลจิสติกส์ของเราจะมารับบรรจุภัณฑ์การส่งมอบที่ปิดผนึกแล้วตามที่นัดหมาย การมารับจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 21 วันนับจากวันที่ลูกค้าใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการจัดส่งคืน และเราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว เฉพาะสินค้าซึ่งศูนย์กระจายสินค้าคาร์เทียร์ อี-บูติค ของเราได้รับเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยน ถ้าท่านตัดสินใจที่จะใช้พันธมิตรโลจิสติกส์รายอื่นซึ่งมิใช่รายที่เรากำหนด ท่านจะยังคงต้องรับภาระความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าในระหว่างการเดินทางจนกระทั่งสินค้าอยู่ในความครอบครองของเรา

เราจะตรวจสอบว่าสินค้าที่ส่งคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า และถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะดำเนินการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้า

สินค้าของเราจะต้องถูกส่งคืนในสภาพที่ใหม่และไม่เคยถูกใช้ มีสภาพที่สมบูรณ์ มีวัสดุป้องกันอยู่ครบ และมีป้ายและสติกเกอร์ติดอยู่ (ถ้ามี) พร้อมกับกล่องบรรจุเดิมของคาร์เทียร์และบรรจุภัณฑ์การส่งมอบ รวมถึงอุปกรณ์และเอกสารทั้งหมด ตัวอย่างเช่น นาฬิกาข้อมือที่ผ่านการปรับขนาดตามการร้องขอจากท่าน จะต้องถูกส่งคืนพร้อมข้อต่อจำนวนเดียวกับที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์การส่งมอบเดิม เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ยอมรับการคืนสินค้าใด ๆ ถ้าสินค้าปรากฏร่องรอยของการขีดข่วน หรือเคยถูกใช้หรือเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมในลักษณะใด ๆ หรือเราอาจเลือกที่จะลดจำนวนเงินในการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามนั้น

สินค้าที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคลไม่สามารถส่งคืนคาร์เทียร์เพื่อขอคืนเงินหรือแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าที่มีการแกะสลักหรือ ประทับตัวอักษรนูน หรือเข็มขัดหรือสายหนังที่ถูกปรับขนาดแล้ว ปากกาที่เติมน้ำหมึกแล้ว รวมทั้งขวดและหมึกเติมที่เปิดแล้ว ไม่สามารถส่งคืนหรือเปลี่ยนได้

ถ้าท่านได้รับสิ่งของที่ไม่คิดมูลค่าโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของท่าน สิ่งของเหล่านี้จะต้องถูกส่งคืนพร้อมกับสินค้า

สายนาฬิกาที่ถูกปรับขนาดแล้วตามการร้องขอจากท่าน จะต้องถูกส่งคืนพร้อมข้อต่อจำนวนเดียวกับที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์การส่งมอบเดิม

สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดต้องผ่านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) อย่างเข้มงวดโดยคาร์เทียร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งคืนเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ คาร์เทียร์จะปฏิเสธการรับคืน และสินค้าจะถูกส่งคืนให้แก่ท่าน หากสินค้าที่ส่งคืนเป็นไปตามการควบคุมคุณภาพ คาร์เทียร์จะดำเนินการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้า

การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนสินค้าที่ระบุข้างต้น หรือเงื่อนไขการคืนสินค้า จะให้สิทธิแก่คาร์เทียร์ในการปฏิเสธสินค้าที่ส่งคืน พร้อมทั้งส่งสินค้านั้นคืนให้แก่ท่าน

คำสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคลในลักษณะใด ๆ หรือจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นความต้องการของท่าน ไม่สามารถยกเลิกได้ และสินค้าดังกล่าวไม่สามารถส่งคืนให้แก่เราเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าที่มีการแกะสลักหรือประทับตัวอักษรนูนทั้งนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคของท่าน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเงื่อนไขการซื้อขายของเรา)

ถ้าการคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขาย เราจะคืนราคาซื้อให้แก่ผู้ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินอย่างเดียวกับที่ผู้ซื้อใช้สำหรับธุรกรรมในครั้งแรก ภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วันหลังจากที่คาร์เทียร์ได้รับการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้ออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณสามารถคืนสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าคาร์เทียร์ใหม่ โดยสินค้านั้นต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าเดิม ทั้งนี้การคืนสินค้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการจำหน่ายเหล่านี้และกระบวนการคืนสินค้าข้างต้น

คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อนัดหมายการเข้ารับสินค้าตามที่อยู่ของคุณโดยผู้ให้บริการขนส่งที่เราเลือก เมื่อเราได้รับสินค้าของคุณและทำการตรวจสอบสภาพตามนโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้าของเราแล้ว ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จะทำรายการสั่งซื้อใหม่ให้คุณและยกเลิกการซื้อสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนมา ในกรณีที่ส่งคืนสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่มีราคาสูงกว่า คุณจะต้องชำระส่วนต่างของราคาสินค้าดังกล่าว

กรุณาดูที่หัวข้อ คำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม