นโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้าฉบับนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกของคุณสำหรับวิธีการที่คุณจะสามารถยกเลิกสัญญากับเรา วิธีการที่คุณจะสามารถคืนสินค้าที่คุณซื้อ และสิทธิของคุณที่จะขอรับการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้า

คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกการสั่งซื้อซึ่งเกิดขึ้นด้วยการยืนยันคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่คุณได้รับ หรือบุคคลที่คุณกำหนด (นอกจากผู้ขนส่ง) ได้รับการครอบครองสินค้าในคำสั่งซื้อของคุณ ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย และได้ทำการซื้อผ่านทางช่องทางการขาย จะถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของคุณที่จะถอนตัวจากสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกำหนดเวลาการถอนตัว การที่คุณถอนตัวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการถอนตัวถือว่าเพียงพอแล้ว

เพื่อที่จะยกเลิกสัญญาและส่งคืนสินค้าของคุณ คุณสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราและปฏิบัติตามคำแนะนำที่จะให้แก่คุณ หรือคุณสามารถส่งข้อความที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น อีเมล ถึงเราที่ customerservice.th@cartier.com หรือส่งจดหมายถึงคาร์เทียร์ ประเทศไทย ที่อยู่: เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 11 ยูนิต 1106-07 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือคุณอาจขอยกเลิกโดยใช้แบบฟอร์มการยกเลิกซึ่งระบุไว้ที่ตอนท้ายของนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้านี้ แต่ทั้งนี้ คุณไม่ผูกพันที่จะต้องใช้แบบฟอร์มนี้

สินค้าที่ซื้อผ่านช่องทางการขายจะส่งคืนได้ผ่านทาง

  1. ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อตกลงวันรับสินค้ากับผู้ให้บริการรับสินค้าของเราเพื่อเข้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ของคุณตามเงื่อนไขการซื้อขายเหล่านี้ หรือ
  2. นำสินค้าไปคืนที่บูติคคาร์เทียร์ไอคอนสยามด้วยตัวเอง

สินค้าที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางช่องทางการขายที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้า อี-บูติคของเรา

เพื่อที่จะส่งคืนสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า อี-บูติคของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุข้างล่างนี้

  1. ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อขอคืนสินค้า และตกลงวันรับสินค้ากับผู้ให้บริการรับสินค้าของเรา โดยเราจะไม่ยอมรับการส่งสินค้าคืนผ่านไปรษณีย์ เว้นแต่จะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการรับสินค้าของเรา ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณอาจได้รับการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อที่เราจะทำการประเมินสภาพของสินค้านี้ก่อน
  2. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของคาร์เทียร์จะส่งแบบฟอร์มการคืนสินค้าให้แก่คุณโดยทางอีเมล
  3. โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นบนแบบฟอร์มการคืนสินค้า และลงลายมือชื่อ
  4. คุณต้องรวมแบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกแล้ว พร้อมกับสินค้า อุปกรณ์ทั้งหมดของสินค้า และสิ่งของที่ไม่คิดราคาใด ๆ ซึ่งคุณได้รับโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณ คู่มือบริการ บัตรรับประกัน และเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งอยู่ในกล่องบรรจุเดิม ไว้ในบรรจุภัณฑ์การส่งมอบ
  5. โปรดปิดผนึกบรรจุภัณฑ์การส่งมอบให้เรียบร้อย และแน่นหนา
  6. ผู้ให้บริการรับสินค้าของเราจะมารับบรรจุภัณฑ์การส่งมอบที่ปิดผนึกแล้วตามที่นัดหมาย และจะต้องส่งมอบให้กับผู้บริการรับสินค้าภายในระยะเวลา 21 วันนับจากวันที่ลูกค้าใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ

คุณจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการจัดส่งคืน และเราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ในกรณีที่คุณไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว และเราจะยอมรับการคืนสินค้าผ่านผู้ให้บริการรับสินค้าของเราเท่านั้น โดยสินค้าที่คาร์เทียร์ไอคอนสยาม ได้รับคืนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับการคืนเงินผ่านช่องทางเดิมที่คุณใช้ในการชำระค่าสินค้า

เราจะตรวจสอบว่าสินค้าที่ส่งคืนเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนและแลกเปลี่ยนสินค้า และถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะดำเนินการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้า

สินค้าของเราจะต้องถูกส่งคืนในสภาพที่ใหม่และไม่เคยถูกใช้ มีสภาพที่สมบูรณ์ มีวัสดุป้องกันอยู่ครบ และมีป้ายและสติกเกอร์ติดอยู่ (ถ้ามี) พร้อมกับกล่องบรรจุเดิมของคาร์เทียร์และบรรจุภัณฑ์การส่งมอบ รวมถึงอุปกรณ์และเอกสารทั้งหมด ตัวอย่างเช่น นาฬิกาข้อมือที่ผ่านการปรับขนาดตามการร้องขอจากคุณ จะต้องถูกส่งคืนพร้อมข้อต่อจำนวนเดียวกับที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์การส่งมอบเดิม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการคืนสินค้าใด ๆ ถ้าสินค้าปรากฏร่องรอยของการขีดข่วน หรือเคยถูกใช้หรือเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมในลักษณะใด ๆ หรือเราอาจเลือกที่จะลดจำนวนเงินในการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามนั้น

สินค้าที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคลไม่สามารถส่งคืนคาร์เทียร์เพื่อขอคืนเงินหรือแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึง สินค้าที่มีการแกะสลักหรือ ประทับตัวอักษรนูน หรือเข็มขัดหรือสายหนังที่ถูกปรับขนาดแล้ว ปากกาที่เติมน้ำหมึกแล้ว รวมทั้งขวดและหมึกเติมที่เปิดแล้ว ไม่สามารถส่งคืนคาร์เทียร์ได้

ถ้าคุณได้รับสิ่งของที่ไม่คิดมูลค่าโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณ สิ่งของเหล่านี้จะต้องถูกส่งคืนพร้อมกับสินค้าด้วยเช่นกัน

สายนาฬิกาที่ถูกปรับขนาดแล้วตามการร้องขอจากคุณ จะต้องถูกส่งคืนพร้อมข้อต่อจำนวนเดียวกับที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์การส่งมอบเดิม

สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดต้องผ่านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) อย่างเข้มงวดโดยคาร์เทียร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งคืนเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ คาร์เทียร์จะปฏิเสธการรับคืน และสินค้าจะถูกส่งคืนให้แก่คุณ หากสินค้าที่ส่งคืนเป็นไปตามการควบคุมคุณภาพ คาร์เทียร์จะดำเนินการคืนเงิน

การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนสินค้าที่ระบุข้างต้น หรือเงื่อนไขการคืนสินค้า จะให้สิทธิแก่คาร์เทียร์ในการปฏิเสธสินค้าที่ส่งคืน พร้อมทั้งส่งสินค้านั้นคืนให้แก่คุณด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

คำสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคลในลักษณะใด ๆ หรือจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นความต้องการของคุณ ไม่สามารถยกเลิกได้ และสินค้าดังกล่าวไม่สามารถส่งคืนให้แก่เราเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าที่มีการแกะสลักหรือประทับตัวอักษรนูนทั้งนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคของคุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเงื่อนไขการซื้อขายของเรา)

ถ้าการคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขาย เราจะคืนค่าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อผ่านวิธีการชำระเงินอย่างเดียวกับที่ผู้ซื้อใช้สำหรับธุรกรรมในครั้งแรก ภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วันหลังจากที่คาร์เทียร์ได้รับคืนสินค้าและสินค้าผ่านขั้นตอนการตรวสอบความเรียบร้อยแล้ว

เราให้บริการเปลี่ยนสินค้าเป็นคำสั่งซื้อที่มูลค่าเท่ากันหนึ่งครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดย

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อตกลงวันรับสินค้ากับผู้ให้บริการรับสินค้าของเราเพื่อเข้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ของคุณตามเงื่อนไขการซื้อขายเหล่านี้ หลังจากที่เราได้รับสินค้าของคุณ และได้ตรวจสอบพบว่าสินค้าดังกล่าวตรงตามเงื่อนไขในนโยบายการคืน และเปลี่ยนสินค้าของเรา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จะออกคำสั่งซื้อใหม่ให้กับคุณ

ทั้งนี้โปรดทราบว่าเราไม่สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าในบูติคได้

โปรดอ่านส่วนคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- ถึงคาร์เทียร์, ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์, [ที่อยู่]


- ข้าพเจ้าประสงค์จะส่งคืนสินค้า และรับการคืนเงินที่ได้ชำระสำหรับการซื้อสินค้า ข้าพเจ้า (*) ขอแจ้งว่าข้าพเจ้า (*) ขอถอนตัวจากสัญญาซื้อขายของข้าพเจ้า (*) สำหรับสินค้าดังต่อไปนี้ (*) / สำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้ (*)


- สั่งซื้อเมื่อวันที่ (*) / ได้รับเมื่อวันที่ (*)


- ชื่อผู้บริโภค


- ที่อยู่ของผู้บริโภค


- สินค้า


- สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง


- ลายมือชื่อผู้บริโภค (เฉพาะเมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ในรูปเอกสาร)


- วันที่


(*) ตัดออกตามที่เหมาะสม