วัฒนธรรมและความมุ่งมั่น

สิ่งแวดล้อม

พันธกิจของ Cartier for Nature คือการช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่ดีสำหรับผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจต่อไป


Cartier for Nature มอบเงินช่วยเหลือแก่องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งเน้นที่ป่าไม้และพื้นที่สำคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางของ Cartier for Nature มีพื้นฐานมาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และขับเคลื่อนโดยผลกระทบจากการกระทำ


คาร์เทียร์ก่อตั้ง Cartier for Nature ขึ้นในปี 2020 เพื่อส่งเสริมพันสัญญาและโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการขององค์กรที่หลากหลายในด้านการพัฒนามนุษย์ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจาก Cartier for Nature เป็นโครงการริเริ่มเพื่อการกุศล จึงดำเนินงานอย่างเป็นอิสระโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของเมซง


"ความงามจากโลกธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับชิ้นงานที่คงอยู่เหนือกาลเวลาของคาร์เทียร์เสมอมา ในฐานะพลเมืองของโลก เรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลก และสร้างความแตกต่างในการอนุรักษ์สัตว์ป่า" ซีริลล์ วีเญอรง ประธานและซีอีโอของ Cartier International กล่าว

การปกป้องเสือดาวหิมะและที่อยู่อาศัยบนภูเขา

Cartier for Nature ร่วมมือกับมูลนิธิ China Green Foundation เพื่อปกป้องเสือดาวหิมะ เหยื่อและที่อยู่อาศัยของพวกมันในอุทยานแห่งชาติ Three-River Source National Park ในประเทศจีน พื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดที่สำคัญที่สุดของเสือที่หายากและใกล้สูญพันธุ์นี้ ซึ่งเป็นจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพบนเทือกเขาสูง ดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญ 3 สายในเอเชีย อีกทั้งยังช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนหลายร้อยล้านคนด้วย

การส่งเสริมผู้เลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ป่าให้เจริญเติบโต

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแซมเบีย ชุมชนคนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นและปศุสัตว์ของพวกเขาใช้พื้นที่ในภูมิประเทศร่วมกับช้าง เสือดาว และสิงโต ทั้งมนุษย์และสัตว์ป่าต่างก็แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่รกร้างและแหล่งน้ำที่ขาดแคลน ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ทั้งคนและสัตว์ตกอยู่ในความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหานี้ มูลนิธิ Peace Parks Foundation ซึ่งเป็นพันธมิตรในท้องถิ่นของ Cartier for Nature ได้ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนโดยการฟื้นฟูทุ่งหญ้าสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ขึ้นใหม่ กันสัตว์นักล่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ออกจากพื้นที่นี้ และปรับปรุงสุขภาพของปศุสัตว์ให้แข็งแรงขึ้น ชุมชนที่เข้าร่วมสามารถปรับตัวได้มากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น และสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้อย่างสงบสุขยิ่งขึ้น

การคุ้มครองสัตว์ป่าและการปรับปรุงการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น

Cartier for Nature ได้ร่วมมือกับ COMACO ในแซมเบียตะวันออกเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์กรนี้ได้โน้มน้าวให้ผู้ลักลอบล่าสัตว์เปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อปรับปรุงการดำรงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ปัจจุบันพวกเขาไม่จำเป็นต้องออกล่าสัตว์เพื่อขายหนังสัตว์ งาช้าง หรือเนื้อสัตว์ หรือทำลายป่าเพื่อขายไม้อีกต่อไป

การเชื่อมโยงการจัดการที่ดินของชนพื้นเมืองดั้งเดิมกับตลาดคาร์บอนสมัยใหม่

ชุมชนพื้นเมืองปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและป้องกันไฟป่าครั้งใหญ่ทั่วพื้นที่ป่าสะวันนาทางตอนเหนือของออสเตรเลีย โดยใช้การผสมผสานวิธีจัดการไฟแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศในแต่ละปีได้อย่างมาก Cartier for Nature สนับสนุนงานของ The Nature Conservancy ที่ดำเนินการร่วมกับผู้จัดการไฟในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตลาดชดเชยคาร์บอนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เป็นผู้นำในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

การฟื้นฟูธรรมชาติและนำพาสัตว์ป่ากลับสู่ภูมิประเทศที่เหมาะสม

หลังจากภาวะตกต่ำที่คงอยู่นานหลายทศวรรษ สัตว์ป่าบางสายพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งเคยสูญหายไปหวนกลับสู่พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรป เนื่องจากภูมิประเทศที่เสื่อมโทรมได้รับการปรับปรุงให้กลับสู่สภาพเดิมด้วยแนวคิดในการฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง Cartier for Nature ร่วมมือกับ Rewilding Europe เพื่อช่วยฟื้นฟูธรรมชาติในเทือกเขาคาร์พาเทียนของโรมาเนียและที่ราบสูงไอบีเรียของสเปน โดยสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศและการนำสัตว์เฉพาะถิ่นกลับคืนสู่ถิ่นเดิม เช่น วัวกระทิงไบซันยุโรปที่สง่างามหรือแมวป่าลิงซ์สายพันธุ์หายากของไอบีเรีย อีกทั้งยังส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย 

การสนับสนุนชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

ป่าชายเลนของมาดากัสการ์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "ป่าสีน้ำเงิน" เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายพันคน ปกป้องชุมชนจากพายุ และเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนจำนวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ผืนป่าแห่งนี้ก็ยังถูกคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่าและการจับปลาที่มากเกินไป เพื่อช่วยปกป้องสมบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ Cartier for Nature ให้การสนับสนุน Blue Ventures ที่ทำงานร่วมกับชุมชนชายฝั่งเพื่อดูแลและจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และเข้าถึงรายได้ที่มั่นคงจากการขายคาร์บอนเครดิต

การฟื้นฟูและเชื่อมต่อผืนป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นหย่อมๆ ให้เขียวชอุ่มเต็มพื้นที่อีกครั้ง

หลังจากการตัดไม้ทำลายป่าที่กินเวลานานหลายทศวรรษ ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ของเอธิโอเปียมีขนาดที่เล็กลงอย่างมากจนกลายเป็นพื้นที่ป่าเศษเล็กเศษน้อยกระจายตัวเป็นหย่อมๆ อยู่โดยรอบโบสถ์เอธิโอเปียออร์โธดอกซ์หลายพันแห่งในประเทศ แม้ว่าป่าในพื้นที่โบสถ์เหล่านี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่บางแห่งก็เสื่อมโทรมลงเนื่องจากการตัดไม้เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง การแทะเล็มหญ้าของสัตว์เลี้ยงมากเกินความจำเป็น และการขาดความหลากหลายทางพันธุกรรม ORDA ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรในเอธิโอเปียของเรานั้นปกป้องและฟื้นฟูป่าในพื้นที่โบสถ์ที่เหลืออยู่ในจังหวัดอัมฮาราทางตอนเหนือของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงผืนป่าเหล่านั้นเข้าด้วยกัน และใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์โดยรอบให้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ในท้ายที่สุด