Cartier® Official Website - Jewellery and Watchmaker since 1847

มูลนิธิ Fondation Cartier pour l’art contemporain ภูมิใจนำเสนอผลงานของ แซลลี่ กาโบริ (Sally Gabori) การจัดงานแสดงเดี่ยวครั้งสำคัญของศิลปินชาวอะบอริจิน เมอดิดิงคิงกาที จูวาร์นดา แซลลี่ กาโบริ นอกประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรก ชมเพิ่มเติม

มูลนิธิ Fondation Cartier pour l’art contemporain ภูมิใจนำเสนอผลงานของ แซลลี่ กาโบริ (Sally Gabori)

การจัดงานแสดงเดี่ยวครั้งสำคัญของศิลปินชาวอะบอริจิน เมอดิดิงคิงกาที จูวาร์นดา แซลลี่ กาโบริ นอกประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรก