COMMITMENTS TO EDUCATION

พันธกิจด้านการศึกษา

คาร์เทียร์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้นำที่ภูมิฐานแห่งอนาคตด้วยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางและวิชาการแบบยั่งยืนทั่วโลก เพื่อส่งผลในระยะยาวต่อธุรกิจและสังคม เครือข่ายระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วยให้คาร์เทียร์เป็นเสมือนสะพานที่จะเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศภายในและภายนอก รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วม

พันธมิตร

คาร์เทียร์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของสถาบันการศึกษาทางธุรกิจหรือวิศวกรรม เช่น พันธมิตรทั่วโลกในการจัดการศึกษาหรือ CEMS และ QTEM (เทคนิคเชิงปริมาณด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ) นอกจากนี้ เมซงยังเป็นพันธมิตรของสถาบันการศึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง เช่น ESCP Europe และ HEC (ปารีส ฝรั่งเศส), Bocconi Business School (มิลาน อิตาลี), มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์และฮาวเวิร์ด (วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา) และ Cheung Kong Graduate School of Business (ปักกิ่ง จีน)

สถาบันคาร์เทียร์

คาร์เทียร์มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกับทีมงาน ตลอดจนการฝึกอบรมผู้ฝึกงานใหม่ที่มีความสามารถผ่านสถาบัน Cartier Jewelry Institute และ Cartier Watchmaking Institute