เรือนเวลาประดับอัญมณี

เชื่อมโยงระหว่างผลงานรังสรรค์ทั้งสองประเภทของคาร์เทียร์ อันได้แก่ เครื่องประดับและนาฬิกา โดยมีการสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง